Chương trình WallStreet AI

Cách rút tiền từ tài khoản WallStreet AI về ví AiBroker

icon face Chia sẻ view 2028
Bạn muốn rút lợi nhuận từ ngày mùng 1, hoặc bạn đã nạp tiền vào WallStreet AI nhưng vì lý do nào đó bạn muốn rút lại, nếu bạn đang có lợi nhuận thì việc rút trước ngày mùng 1 thì bạn không được nhận lợi nhuận đó.